Chairs:
  •  Jun Chen, AEMC, Nankai University, China
  •  Philippe POIZOT, IMN, University of Nantes, France
  •  Yan Yao, University of Houston, USA


Local Organizing Committee:
  •  Zhiqiang Niu, AEMC, Nankai University, China
  •  Fangyi Cheng, AEMC, Nankai University, China
  •  Haixia Li, AEMC, Nankai University, China
  •  Fujun Li, AEMC, Nankai University, China
  •  Wei Xie, AEMC, Nankai University, China
  •  Mingjian Yuan, AEMC, Nankai University, China
  •  Yijing Wang, AEMC, Nankai University, China
  •  Zhanliang Tao, AEMC, Nankai University, China
  •  Lifang Jiao, AEMC, Nankai University, China
  •  Jing Liang, AEMC, Nankai University, China

Secretary:
  •  Zhiqiang Niu, AEMC, Nankai University, China
  •  Haixia Li, AEMC, Nankai University, China

For general information or questions regarding the conference, please contact Zhiqiang Niu (zqniu @nankai.edu.cn) and Haixia Li (lihaixia@nankai.edu.cn)
Nankai University,94 Weijin Road,Tianjin,China 300071   Support:east.net